Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

0
840
Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

W wielu branżach niezbędne jest wykonywanie określonych dóbr o charakterze niematerialnym. Sprawia to, że zatrudnianie w tym celu wykwalifikowanego pracownika w oparciu o umowę o pracę wydaje się być niecelowe. Wynika to z faktu, że kontrakt tego typu generuje znaczne koszty po stronie pracodawcy. Są one z reguły tak wysokie, że zlecenie danej pracy jest mało rentowne. Należy ponadto pamiętać, że każdej osobie zatrudnionej w ramach umowy o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy oraz inne korzyści, które można z powodzeniem wyliczyć pieniądze. Dlatego w takich sytuacjach najczęściej znajdują zastosowanie kontrakty cywilnoprawne, które są znacznie niżej opodatkowane i nie wiążą się z dodatkowymi kosztami po stronie zleceniodawcy.

Najczęściej występującą w obrocie umową tego typu jest umowa o dzieło. Polega ona na tym, że zamawiający zleca wykonanie danej pracy za zapłatą wyrażonego w walucie polskiej wynagrodzenia. Jego wysokość z reguły ograniczona jest do uzasadnionego nakładu pracy, którą musiał poczynić wykonawca. Bardzo istotne z praktycznego punktu widzenia jest to, że od takiego kontraktu nie trzeba odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne oraz rentowe. Jedynym obciążeniem po stronie zlecającego jest zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, która co do zasady jest wpłacana na konto urzędu skarbowego dopiero tuż przed zakończeniem roku podatkowego. Ponadto w przypadku kontraktów bagatelnych do wysokości 200 złotych możliwe jest odprowadzenie zryczałtowanej zaliczki bez wskazania osoby, za którą jest płacona.

Bardzo doniosłe znaczenie dla funkcjonowania wielu firm ma umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Polega ona na tym, że zleceniodawca zyskuje możliwość korzystania z danego dzieła dokładnie tak, jakby sam je wykonał. Najczęściej znajduje ona zastosowanie w sytuacjach, gdy prawo niematerialne przestawia dużą wartość. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że nie ma ono charakteru wyłącznego. Otóż w drodze czynności prawnej na inną osobę mogą przejść jedynie majątkowe prawa autorskie. Polegają one na możliwości powielania dzieła, jego wykorzystania w obrocie oraz czerpanie materialnych korzyści z jego udostępniania. Istnieje jednak druga kategoria, która obejmuje prawa autorskie niemajątkowe. Co do zasady są one nieograniczone czasowo. Jednak w każdej sytuacji, gdy zlecający wykonanie dzieła wykorzystuje je w obrocie, nie może sobie przypisać bezpośrednio jego autorstwa. Wynika to z faktu, że prawa autorskie niemajątkowe mają charakter niezbywalny.

Umowa o dzieło, tak jak każdy inny kontrakt cywilnoprawny, ma elementy przedmiotowo istotne, które powinny zostać w nim bezwzględnie zawarte pod rygorem nieważności. I tak niezbędne jest określenie stron umowy. W sytuacji, gdy jedną ze stron jest przedsiębiorca, powinien on posługiwać się danymi takimi jak NIP czy KRS. Ponadto niezbędne jest wskazanie dzieła, które ma zostać wykonane. Kontrakty tego typu są terminowe, dlatego niezbędne wydaje się również uregulowanie terminu wykonania przedmiotu lub prawa niemajątkowego. Koniecznym elementem umowy o dzieło jest również określenie wysokości przysługującego wykonawcy wynagrodzenia. Na ogół jest ono wyrażone w pieniądzu, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby umieścić samą wzmiankę o podstawie do ustalenia ceny.

Nieodłącznym elementem każdej umowy, która przekazuje prawa autorskie, jest również zawarcie klauzuli tego typu. Podstawą wzajemnego obrachunku stron jest rachunek lub faktura. Pierwsza z opcji przewidziana jest dla sytuacji, gdy wykonawcą dzieła jest osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Wtedy w momencie wykonania dzieła przedstawia zamawiającemu rachunek za wykonane czynności. Dobrze jest pamiętać o tym, że niezbędne jest tutaj określenie wartości materiałów, które w procedurze wykonania dzieła zostały zużyte. Wynika to z faktu, iż kodeks cywilny upoważnia go do odzyskania dłużnej sumy także z tego tytułu. Przeciwne postanowienie w tym zakresie jest nieważne. Z kolei w przypadku, gdy wykonawca dzieła jest przedsiębiorcą, z powodzeniem może wystawić w tym celu fakturę. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że taki dokument może zostać użyty w celu ominięcia zachowania formy pisemnej kontraktu. W takiej sytuacji występuje domniemanie, w myśl którego strony zawarły umowę o współpracy.

Dla oceny skutków podatkowych umowy o dzieło nieodzowna wydaje się być kwestia kosztów uzyskania przychodu. Obniżają one podstawę opodatkowania, dzięki czemu odprowadzana zaliczka jest znacznie mniejsza. Obie strony czerpią z tego znaczną korzyść, ponieważ wykonawca otrzyma większe wynagrodzenie, a zlecający uiści niższą należność na rzecz organów podatkowych. Dlatego strony ochoczo korzystają z tej możliwości. Wysokość kosztów uzyskania przychodu jest bezpośrednio wyrażona w ustawach podatkowych. W myśl tych przepisów w przypadku umów o dzieło możliwe jest posłużenie się ryczałtem. Obecnie od każdej umowy możliwe jest odliczenie 20% przychodu jako ujednolicone koszty. Pozostałe 80% wartości umowy stanowi podstawę opodatkowania, od której obliczany jest należny fiskusowi podatek. Należy jednak pamiętać, że w przypadku posłużenia się ryczałtem, nie jest możliwe złożenie kosztorysu oraz dokonywanie dodatkowych rozliczeń, na przykład faktur za zakupione na cel wykonania dzieła materiały.

Wielu przedsiębiorców korzysta również z 50% kosztów uzyskania przychodu. Dotyczy to sytuacji uprzywilejowanych, gdzie rodzaj dzieła jest na tyle znamienny, że niezbędna jest dodatkowa pomoc ze strony państwa. Przeważnie korzystają z tego typu ulgi działy gospodarki o szczególnym znaczeniu. Trzeba także wskazać, że niektóre dzieła wymagają tak potężnych nakładów czasowych, że konieczne jest zastosowanie wyższej stawki kosztów. Kwestię tego, kto może rozliczyć 50% koszty uzyskania przychodu, reguluje rozporządzenie Rady Ministrów. Niestety, obecnie niewiele grup zawodowych może skorzystać z tej bonifikaty. Ponadto rząd planuje zmiany, w myśl których każdy będzie mógł korzystać jedynie z 20% stawki.

irelandstats.com/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here